Algemene voorwaarden

Algemene VERKOOP-, LEVERINGS- en BETALINGSVOORWAARDEN van ROBLAND NV,
gevestigd en kantoorhoudende in België te 8000 Brugge, Kolvestraat 44.

Artikel 1 – Algemene voorwaarden – Uitsluiting voorwaarden klant
Tenzij expliciet anders bedongen komt elke overeenkomst met Robland NV (hierna: “ROBLAND”) tot stand onder de hierna vermelde algemene voorwaarden en desgevallend de bijzondere voorwaarden vermeld in de laatste offerte of orderbevestiging van ROBLAND m.b.t. betreffende goederen. De bijzondere voorwaarden zullen voorrang hebben op de algemene. De algemene en bijzondere voorwaarden van de medecontractant (hierna: de “Klant”) worden uitdrukkelijk uitgesloten, zelfs in geval van ondertekening door ROBLAND van een contract of enig ander document dat uitgaat van de Klant.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst
2.1. De overeenkomst met de Klant komt tot stand wanneer de Klant een order plaatst, al dan niet op basis van een offerte, en dit order aanvaard wordt door ROBLAND. Uitvoering en/of toesturen van een (voorschot)factuur voor geleverde en/of te leveren goederen wordt beschouwd als aanvaarding.
2.2. Offertes van ROBLAND zijn niet verbindend een worden geheel vrijblijvend en indicatief aan de Klant bezorgd. De erin beschreven karakteristieken worden zo nauwkeurig mogelijk verwoord.
2.3. Afspraken, bevestigingen, of overeenkomsten met vertegenwoordigers of aangestelden van ROBLAND, verbinden ROBLAND niet, behoudens in geval van navolgende schriftelijke bevestiging door ROBLAND.
2.4. Wijzigen aan de overeenkomst op verzoek van de Klant kunnen worden geweigerd door ROBLAND. In geval van aanvaarding is ROBLAND gerechtigd de extra kosten ten gevolge van deze wijzigingen in rekening te brengen, en wordt de leveringstermijn rekening houdend daarmee verlengd.

Artikel 3 – Kennis in hoofde van de Klant
3.1. De gewichten, capaciteiten, afmetingen, toepassingsmogelijkheden, en overige gegevens, opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen, technische fiches, gebruiksaanwijzingen, veiligheidsfiches, etc. hebben het karakter van benaderende aanduidingen zonder dat deze verbindend zijn voor ROBLAND. Afwijkingen tussen de geleverde goederen, materialen en de afbeeldingen, tekeningen, maten en kleuren die bij de aanbieding of orderbevestiging zijn genoemd, of daarin voorkomen, kunnen door de Klant niet worden ingeroepen.
3.2. De Klant erkent ten volle op de hoogte te zijn van de specifieke gegevens zoals verwoord sub art. 3.1. m.b.t. de bestelde c.q. geleverde goederen, en hiervan geen verdere beschrijving te hoeven.

Artikel 4 – Prijzen
4.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en andere heffingen welke door de overheid worden opgelegd. De BTW en voormelde heffingen zijn steeds ten laste van de Klant.
4.2. Verhogingen in de productiekosten (lonen, materiaal, grondstoffen) of prijswijzigingen bij de leveranciers van ROBLAND, ook al geschieden deze ten gevolge van onvoorziene omstandigheden, kunnen steeds tot prijsherziening aanleiding geven. Dit geldt in verhouding met leveranciers van ROBLAND onder meer ook voor wat betreft prijsverhogingen ten gevolge van wijzigingen van invoerrechten en andere rechten en belastingen, in lonen, werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden, alsook voor wat betreft meerkosten ten gevolge van veranderingen in de wisselkoers van meer dan 2,5 procent van de Belgische tegenover de buitenlandse valuta.
4.3. Indien de leveringen door toedoen van de Klant dienen te worden uitgesteld, met meerkost of verliezen tot gevolg in hoofde van ROBLAND, heeft ROBLAND het recht om de prijzen naar verhouding aan te passen.
4.4. Meer-leveringen, technische inlichtingen, inbedrijfname, reizen, logies of aanverwante, zijn nooit in de opgegeven prijs inbegrepen. Deze leveringen c.q. kosten worden afzonderlijk aangerekend aan de op dat ogenblik geldende eenheidsprijzen van ROBLAND.

Artikel 5 – Facturen en betalingen
5.1. De Klant dient facturen van ROBLAND onmiddellijk bij ontvangst te controleren. Onverminderd eerdere (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding wordt de Klant onweerlegbaar geacht een factuur van ROBLAND aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd protest binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.
5.2. Betalingen dienen te geschieden per overschrijvingsopdracht op de bankrekening van ROBLAND.
5.3. Facturen van ROBLAND zijn betaalbaar, zonder korting. Behoudens vermelding van een concrete vervaldag, is de factuur betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op die van de ontvangst door de Klant van de factuur. De Klant is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd die overeenkomt met de verwijlintrest zoals voorzien in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties verhoogd met twee procentpunten, en een forfaitaire schadevergoeding van 15 % op het achterstallig bedrag met een minimum van 1.500 EUR. Kortingen, aftrekken, inhoudingen e.d., om welke reden ook (zoals voor contante betaling) worden niet toegestaan. Bij niet tijdige betaling worden de betalingen in eerste plaats in mindering gebracht op de verschuldigde kosten, vervolgens op de verschuldigde rente, en ten slotte op de langst openstaande factuur.
5.4. Bij betalingsachterstal heeft ROBLAND het recht de (verdere) uitvoering van elke overeenkomst met de Klant te schorsen, ook als de wanbetaling een andere contractuele relatie betreft. Bij niet betaling van een gedeelte of het geheel van een factuur op de voorziene vervaldag, wordt het saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. ROBLAND is steeds gerechtigd integrale vooruitbetaling of waarborgen te eisen, alvorens de overeenkomst (verder) uit te voeren.
5.5. Het trekken of aanvaarden van wissels, cheques, of andere verhandelbare documenten (voor zover aanvaard door ROBLAND), houdt geen schuldhernieuwing in en vormt geen afwijking op deze algemene voorwaarden. Alle inning- en protestkosten van aanvaarde of niet aanvaarde wissels, postontvangkaarten, cheques en andere waardepapieren zijn steeds ten laste van de Klant.
5.6. De Klant kan eventuele schuldvorderingen op ROBLAND, zelfs indien vaststaand en opeisbaar, niet compenseren met schuldvorderingen van ROBLAND op de Klant. Omgekeerd kan ROBLAND zich wel op compensatie beroepen.
5.7. De Klant verzaakt uitdrukkelijk aan zijn recht de opschorting van zijn betalingsverbintenissen in te roepen op grond van de onvolledigheid, gebrekkigheid of laattijdigheid van de leveringen.

Artikel 6 – Levering en leveringstermijn
6.1. Behoudens andersluidende overeenkomst, worden alle goederen geleverd ex works (EXW) op de maatschappelijke zetel van ROBLAND. Indien ROBLAND zich verbindt tot transport, verzenden, of installeren van de goederen, gebeurt dit op risico van de Klant.
6.2. Onder leveringstermijn wordt begrepen de termijn waarbinnen de goederen moeten worden geleverd, en/of de (accessoire) werkzaamheden worden uitgevoerd. Installatie- en montagewerkzaamheden zijn voor rekening van de Klant, tenzij andersluidende overeenkomst.
6.3. De aangeduide leveringstermijnen zijn benaderend en gelden enkel als aanwijzing. Vertraging in de levering, gefaseerde levering, en alle gevallen van overmacht kunnen nooit aanleiding geven tot prijsvermindering, schadeloosstelling of contractbreuk. Zij leveren evenmin het recht op om de overeenkomst als beëindigd of verbroken te beschouwen.
6.4. De levering wordt geacht plaats te hebben gevonden indien de te leveren goederen ter afname gereed liggen, op de door ROBLAND aangewezen plaats, en de Klant daarvan geïnformeerd werd.
6.5. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de Klant alle risico’s.
6.6. Ingeval van weigering van afname, of zo niet binnen de vier weken afgenomen wordt, kan ROBLAND de overeenkomst als ontbonden beschouwen in welk geval ROBLAND tevens gerechtigd is op een schadevergoeding die overeenstemt met 10 procent van de contractwaarde, alsook stockagekosten aanrekenen aan de Klant aan de gebruikelijke huurprijs, te verstaan 250 EUR per week per machine.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud – risico – pandrecht
7.1. Alle (verkochte) goederen blijven eigendom van ROBLAND tot de Klant zijn verbintenissen integraal heeft voldaan. Dit belet niet dat alle risico onmiddellijk (zodra mogelijk) op de Klant overgaat (vanaf de totstandkoming van de overeenkomst of, bij niet-geïndividualiseerde goederen, vanaf de individualisatie ervan door ROBLAND). De Klant mag goederen die niet integraal betaald zijn niet vervreemden, incorporeren, door bestemming onroerend maken, noch in pand geven of met enig ander recht of zekerheid bezwaren ten gunste van derden. Indien de Klant niet (volledig) betaalde goederen toch verkoopt, wordt de schuldvordering van de Klant op de derde-koper van rechtswege op ROBLAND overgedragen (onverminderd andere rechtsmiddelen die ROBLAND kan laten gelden ten aanzien van de Klant en/of de derde-koper), met dien verstande dat deze cessie de Klant op geen enkele wijze bevrijdt noch als (gedeeltelijke) betaling aan ROBLAND geldt en enkel door ROBLAND effectief van de derde-koper ontvangen betalingen in mindering zullen komen van de schuld van de Klant aan ROBLAND.
7.2. Tot dekking van de betaling van de geleverde goederen, gaat de Klant uitdrukkelijk akkoord met de vestiging van een pandrecht in de zin van art. 2071 e.v. op alle goederen geleverd door ROBLAND aan de Klant in het kader van vroegere contractuele relaties.

Artikel 8 – Aanvaarding – vrijwaring en aansprakelijkheid
8.1. De Klant dient alle leveringen van ROBLAND grondig te (laten) controleren bij de inontvangstname van de goederen. Inontvangstname van goederen geldt als aanvaarding. Onverminderd eerdere aanvaarding (ingevolge algehele of gedeeltelijke verwerking van de geleverde goederen), worden de geleverde goederen onherroepelijk geacht aanvaard te zijn bij gebrek aan schriftelijke klacht binnen de 8 dagen na inontvangstname. Klachten wegens zichtbare gebreken worden enkel aanvaard mits de Klant ze schriftelijk formuleert op de leveringsbon, vrachtbrief of ander vervoersdocument. Gebreken geconstateerd bij een gedeelte van de geleverde goederen, geven de koper geen recht tot afkeuring van de volledig partij of tot weigering van het nog niet geleverde gedeelte van de partij. Voor aanneming van werken worden bij gebrek aan oplevering op verzoek van de Klant binnen de maand na de uitvoering van de laatste werken – en dit onverminderd het recht van ROBLAND om eventueel, vóór deze periode van één maand, zelf de oplevering aan te vragen – de werken geacht volledig uitgevoerd te zijn volgens de regels der kunst, en kan de Klant geen verhaal meer formuleren wegens onvolledige uitvoering van de werken of zichtbare gebreken. De ingebruikname van het goed of het gebruik van de geleverde goederen geldt steeds als oplevering.
8.2. Aanvaarding dekt alle zichtbare en verborgen gebreken. Elke vordering m.b.t. (zichtbare of verborgen) gebreken dient op straffe van verval onverwijld in rechte ingesteld te worden. In geval van aansprakelijkheid is ROBLAND enkel gehouden tot het herstel of de kosteloze vervanging van de gebrekkige onderdelen. De vervanging zal bestaan in het leveren van onderdelen van gelijkwaardige kwaliteit en eigenschappen, indien oorspronkelijke onderdelen intussen niet meer in de handel zouden zijn. Er is te allen tijde overleg mogelijk tussen ROBLAND en de Klant omtrent retourneren van geleverde goederen en/of het bepalen van een passende prijsvermindering. De waarborg is steeds beperkt tot maximaal de waarde van de goederen waarop de overeenkomst slaat. In geen geval is ROBLAND aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgschade, van welke aard ook. ROBLAND is evenmin aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van een onoordeelkundig(e) plaatsing/gebruik door de Klant of door derden van de geleverde goederen. Elke vrijwaring wegens zichtbare of verborgen gebreken is uitgesloten indien de goederen door (toedoen) van de Klant werden bewerkt of verwerkt, of wanneer zij door de Klant of derden hersteld of doorverkocht werden. De goederen mogen niet teruggezonden worden zonder het akkoord van ROBLAND. Het akkoord van ROBLAND om de goederen terug te nemen houdt geen erkenning in van aansprakelijkheid.
8.3. Elke vrijwaringsplicht en aansprakelijkheid van ROBLAND vervalt één jaar na beëindiging van de werken (zelfs indien het gebrek zich pas nadien zou manifesteren), tenzij de artikelen 1792 en 2270 B.W. van toepassing zijn. Bij schade waarvoor zowel ROBLAND als derden en/of de Klant (mede) aansprakelijk zijn, is ROBLAND slechts aansprakelijk in de mate zijn fout(en) tot de schade heeft (hebben) bijgedragen. Elke vorm van hoofdelijke of in solidum aansprakelijkheid van ROBLAND wordt uitgesloten. Indien het aandeel van de fout van ROBLAND in bepaalde schade niet kan bepaald worden, is ROBLAND hoogstens aansprakelijk tot beloop van het deel van die schade die evenredig is aan het aantal aansprakelijken voor die schade.
8.4. De Klant vrijwaart ROBLAND tegen iedere schadevergoedingseis en/of andere vorderingen van derden voortvloeiend uit gebruik en/of gebreken m.b.t. de geleverde goederen.
8.5. ROBLAND verleent garantie voor wat betreft de geleverde goederen, door het aanbieden van wisselstukken/onderdelen, en dit voor een periode van 1 jaar. De garantieonderdelen/wisselstukken worden gefactureerd bij het opsturen van de stukken (aan het op dat ogenblik geldende tarief). Indien de vervangen, defectueuze onderdelen naderhand binnen de 6 maanden geretourneerd worden aan ROBLAND, maakt ROBLAND na nazicht van de ontvangen defectueuze stukken een overeenstemmende creditnota op. Bij gebrek aan retourneren van stukken binnen voormelde termijn, wordt aangenomen dat er geen garantiegeval aan de orde is, en blijft de factuur definitief verschuldigd.
Manuren die gepaard gaan met het herstel of de vervanging van de onderdelen/wisselstukken worden nooit waargenomen door ROBLAND, noch levert ROBLAND hiervoor vergoeding. De garantie komt hoe dan ook te vervallen indien het gebrek zijn oorzaak vindt in een onoordeelkundig(e) plaatsing/gebruik/onderhoud door de Klant, of indien de Klant zelf wijzigingen of reparaties verrichtte of liet verrichten.

Artikel 9 – Verbreking – ontbinding – overmacht
9.1. In geval van faillissement of kennelijk onvermogen of indien de Klant in gebreke blijft zijn verbintenissen na te komen, heeft ROBLAND steeds het recht en de keuze om ofwel de dwanguitvoering te vorderen ofwel de koop-verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen. In geval van ontbinding verbindt de Klant zich tot teruggave van de geleverde goederen, binnen de 24 uur na ontvangst van het aangetekend schrijven van ROBLAND waarin de ontbinding wordt meegedeeld en de teruggave wordt gevorderd. Indien de koopovereenkomst wordt ontbonden ten laste van de Klant, verbindt de Klant zich tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de waarde van de goederen, onverminderd het recht van ROBLAND op vergoeding van de winstderving die dit forfait overstijgt, alle andere schade en de gebeurlijke gerechtskosten. Betaalde voorschotten komen hier bovenop toe aan ROBLAND als schadevergoeding.
9.2.Wanneer ROBLAND wegens overmacht in de onmogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, zelfs ook wanneer dit niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, heeft zij het recht de overeenkomst zonder schadevergoeding als ontbonden te beschouwen, desgevallend vooraf gegaan door een periode van maximum zes maand gedurende dewelke ROBLAND het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Als gevallen van overmacht gelden onder meer staking of lock-out, brand, machinebreuk, overstromingen, mobilisatie, inbeslagname, embargo, verbod op deviezenoverdracht, opstand of terroristische aanslagen of dreiging, pandemie, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of koopwaar, beperkingen in het energieverbruik, zowel wanneer de vreemde oorzaak zich voordoet bij leveranciers van ROBLAND dan wel ROBLAND zelf.
9.3. In geval van overmacht in hoofde van de Klant, is deze eveneens gerechtigd zich op de ontbinding van de overeenkomst te beroepen. Hieraan voorafgaand is de Klant gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst voor een periode van maximum 3 maand op te opschorten. Zowel in geval van ontbinding als in geval van opschorting wegens overmacht is Robland gerechtigd onmiddellijke betaling te ontvangen van de al geleverde goederen, evenals van alle reeds verrichte werkzaamheden, evenals voor schade, kosten, intresten, en gederfde winst.

Artikel 10 – Verwerking van Persoonsgegevens
10.1. ROBLAND verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens ontvangen van de Klant en die betrekking hebben op de Klant zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen.
10.2. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang van ROBLAND. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de Klant daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan ROBLAND om zijn persoonsgegevens te gebruiken.
10.3. De verwerkingsverantwoordelijke is Robland NV, met maatschappelijke zetel in België te 8000 Brugge, Kolvestraat 44. De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordering Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden. De Klant kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van deze gegevens sturen naar privacy@robland.com.
10.4. Voor verdere toelichting verwijst ROBLAND uitdrukkelijk naar de Privacy Verklaring, zoals terug te vinden op haar website. De Klant bevestigt kennis te hebben genmen van deze Privacy Verklaring en de inhoud ervan te aanvaarden.

Artikel 11 – Diversen
11.1.Alle vorderingen tegen ROBLAND verjaren twee jaar na levering van de goederen, onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of de algemene of bijzondere voorwaarden van ROBLAND.

11.2. Bedingen in deze voorwaarden en andere contractuele documenten zullen steeds zo geïnterpreteerd worden dat ze geldig en afdwingbaar zijn. Als bedingen in een bepaalde interpretatie of bepaalde omstandigheden nietig zijn, zal de nietigheid zich tot die interpretatie c.q. situatie beperkten en blijft het beding gelden in elke andere interpretatie c.q. situatie. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een beding beperkt zich tot de betreffende bepaling en laat de overige bepalingen van huidige voorwaarden onverlet. Indien een bepaling nietig, ongeldig en/of niet afdwingbaar is vermits ze wettelijke beperkingen zou overschrijden, dan zal de bepaling niet nietig zijn, maar worden partijen geacht een bepaling te zijn overeengekomen in overeenstemming met de maximaal toelaatbare beperking onder het toepasselijke recht, zoals in dat geval door de rechter zal worden vastgesteld, en zal de bepaling die deze beperkingen te boven gaat dienovereenkomstig en automatisch worden aangepast.

Artikel 12 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank
12.1. Alle overeenkomsten met ROBLAND worden beheerst door het Belgisch recht. De werking van elk internationaal verdrag terzake van de koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) uitdrukkelijk uitgesloten.
12.2. Enkel de (afdelingen van de) rechtbanken te Brugge zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die tussen de Klant en ROBLAND zouden rijzen, met dien verstande dat ROBLAND de Klant tevens kan dagen voor de rechtbanken waar de Klant zijn vestiging, maatschappelijke zetel of woonplaats houdt.
12.3. Authentieke tekst : ingeval van betwisting inzake de interpretatie van deze overeenkomst, heeft de Nederlandse tekst voorrang op de vertalingen.